Koonnut Anne Nordström / Universitas

pagebrake oma

2010

Vuorotteluvapaa vakinaistetaan. Työttömyysturvan uudistus: mm. työssäoloehdon lyheneminen 34 viikkoon, korotettujen etuuksien laajentaminen, sovitellut päivärahan enimmäiskesto poistuu, koulutusetuisuuksien uudistus.

2009
Aikuiskoulutustuen uudistus. Muutosturvan laajennus koskemaan myös määräaikaisia.
2008
Oppisopimuskoulutuksen etuihin muutoksia.
2007
Liittosopimukset. Laaja sosiaalipaketti (sosiaalitupo) eläke- ja työttömyysturvan uudistamisesta .
2006
Sairausvakuutus-järjestelmän rakenne- ja rahoitusuudistus. Muutoksia työttömyysturvalakiin. Koulutuspäivärahan määräyksiin muutoksia. Perhevapauksiin parannuksia.
2005

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Vuosilomalain kokonaisuudistus – virkamiehet vuosilomalain piiriin. Työaikapankkijärjestelmä/ etätyöohjeet. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli

2004
Työeläkeuudistus, Ammatillisen koulutuksen uudistus.
2003
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Valtion palkkaohjelman jatko Valpas II. Työttömyysturvalain uudistus. Uusi työturvallisuuslaki. Tapaturma- ja ammattitautilain uudistus. Perhevapaa-järjestelmän uudistus.
2002
Työturvallisuuslaki uudistetaan. Kuntoutusajan palkkaus. Valtion henkilöstöä koskeva palkkaohjelma Valpas I. Uusi työterveyshuoltolaki: Sopimus helatorstaista voimaan (helatorstai lyhentää työaikaa ansioita alentamatta).
2001
Uusi työsopimuslaki. Neuvottelutulos työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistamisesta. Aikuiskoulutustuki
2000

Sopimus ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasokorotuksesta vuonna 2002.

1998
Työttömyysvakuutusrahaston perustaminen.
1996
Päivähoitolaki. Työaikalain kokonaisuudistus. Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva. Vuosilomalain osittaisuudistus. Ulkomaalaisten t yöntekijöiden työehdot. Henkilöstörahastolain uudistus. Yhteistoimintalain uudistus.
1995
Ulkomaisten työntekijöiden työehdot. Vuorotteluvapaa. Työaikalaki.
1991
Laittoman irtisanomisen korvauksen enimmäismäärän nosto. Vuosilomalain muutos. Ammattikoulutusraha.
1989
Työttömyysturvalain muutos. Uusi yhdistyslaki.
1990
Henkilörahastolaki
1988

Työsopimuslain ja yhteis­toimintalain uudistukset. Henkilörekisterilaki. Kotihoidontuki laajenee. Tulopoliittisen selvitystoimikunta asetetaan.

1987
Työturvallisuuslainsäädännön uudistus. Työsopimuslakiin syrjintäkielto työhönotossa. Aikuisten opintotuki. Tasa-arvolaki.
1985
Laki kotihoidontuesta.
1984
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Pekkanen II: työajan lyhennys 16/32 tuntiin vuonna 1986. Ansiosidonnainen työttömyysturva. Laki irtisanomismenettelystä.
1981
Keskitetty työehto- ja talouspoliittinen ratkaisu, ns. Pekkanen I. Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan parannus äitiys-, vanhempain- ja sairaspäivärahoissa.
1980
Opintovapaalaki. Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma. Ensimmäiset työehtosopimukset, jotka mahdollistivat, että sairaanlapsen hoitajana voi äidin suostumuksella olla myös lapsen isä.
1979
Talvilomaoikeuden laajennus.
1978
Yhteistoimintalaki. Työterveyshuoltolaki. Talviloma vuosilomalakiin. Isyysloma 12 päivää.
1977
Talviloma
1976
Työsuojelusopimus. Ryhmähenkivakuutus.
1974
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. Lindblom-sopimus: lapsilisien korotus, äitiysloma 7 kuukautta, verohelpotuksia, ansiokehitystakuu.
1973
Vuosilomalain uudistus. Työsuojelunvalvontalaki.
1972
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. Hämäläinen-Laatunen -sopimus: lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetujen parantaminen.
1971
Sopimus työmarkkina- ja talouspoliittisesta kokonaisratkaisusta ns. UKK-sopimus. Koulutussopimus ja tiedotussopimus. Vähimmäispalkkalaki. Julkisen sektorin valtakunnalliset työehtosopimukset. Valtion sektorin luottamusmiessopimus.
1970
Työsopimuslain uudistus. Toinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Liinamaa II: erorahajärjestelmä. Julkisen sektorin neuvottelu-, sopimus- ja lakko-oikeuden laajennus.
1969
Luottamusmiessopimus.
1968
Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus, ns. Liinamaa I. Indeksiehtojen poistaminen, vuokrien ja hintojen valvonta, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnantajat alkavat periä jäsenmaksuja suoraan ammattiliittojen jäsenten palkoista.
1967
Lomapalkkasopimus. Uusi ammattitautilaki.
1966
Irtisanomissuojasopimus. Valtion eläkelaki.
1965
Siirtyminen 40 tunnin viikkotyöaikaan.
1964
Valtion virkamiesten työsuhteiden neuvottelemista koskeva menettelytapalaki.
1960
Vuosilomalain muutos, vuosiloma 18-24 päivää. Työttömyysvakuutuslaki.
1959
Yleiseksi työajaksi 45 t/viikossa.
1958
Työturvallisuuslaki
1948
Lapsilisälaki. Tapaturmavakuutuslaki.
1947
Valtakunnalliset työehtosopimukset muotoutuneet työehtosopimus­järjestelmäksi. Luottamusmiesjärjestelmä luodaan.
1946
Työsopimuslain uudistus, laki työriitojen sovittelusta ja laki työtuomioistuimesta. Työaikalain muutos pidentää vuosiloman 12 -14 päiväiseksi.
1939
Vuosilomalaki, vuosiloma vakinaisissa töissä 5 -12 päivää.
1923
Työehtosopimuslaki.
1922
Työsopimuslaki, vuosiloma 4 - 7 päivää.
1917
8 tunnin työaikalaki.
1895
Tapaturmakorvauslaki.
1889
Asetus työväen suojelusta, ammattientarkastajat.
 

Ammattiyhdistysliike löytyy jo Facebookissa eri yhteyksissä ja kokoonpanoissa, Facebook-ryhmä on perustettu myös Me olemme yliopisto -kampanjalle, klikkaa kuvaa ja rekisteröidy.