HYHYn luottamusmiesjaostoon kuuluvat kaikki yhdistyksen luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Jaosto kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen puheenjohtajana toimii pääluottamusmies. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät valikon "yhteystiedot"-linkistä.

Toimintasuunnitelma 2018

Luottamusmiestoiminta on näkyvä ja kiinteä osa yhdistyksen perustoimintaa.

Luottamusmiesjaosto toimii paikallisten ja alueellisten luottamusmiesten yhdistäjänä. Jaosto jatkaa toimintaansa keskinäisen neuvonpidon ja tiedonvälityksen tehtävissä. Jaosto huolehtii luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten toiminnan tiedollisesta kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri yksiköiden ja ammattialojen kesken.

Vuoden sisällä tapahtuvat yliopiston toimintojen yhtiöittämiset (kiinteistöpalvelut sekä asumis- ja majoituspalvelut) teettävät töitä siirtyvien jäsenten osalta. Muut jatkuvat rakenteelliset muutokset pitävät huolen siitä, ettei luottamusmiesten työ lopu.

Työnantajan irtisanottua yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimukset vuonna 2017 on moni asia tätä kirjoitettaessa vielä auki. Kuinka hyvin muuttuvassa yliopistossa saadaan yhteistoiminta hoidettua? Millainen on HYHYn luottamusmiesorganisaatio vuonna 2018? Näihin kysymyksiin vastaukset löytyvät varmaankin vasta vuoden 2018 aikana.

Luottamusmiehille jaetaan oikeaa ja ajantasaista tietoa suunnitelmista ja muutoksista. Yhteistoimintamenettelyyn kiinnitetään erityistä huomiota työnantajan irtisanottua yt-sopimuksen. Luottamusmiehet kiinnittävät erityisesti huomiota yt-lain noudattamiseen. Järjestetään tiedotustilaisuuksia aina tarvittaessa.

Vuoden aikana järjestetään luottamusmiesvaalit, joihin uusi luottamusmiessopimus vaikuttaa paljon. Vielä ei ole tiedossa edes sitä, paljonko luottamusmiespaikkoja HYHYllä on käytössä.

Järjestökentässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös henkilöstön edustajien koulutukseen. Se miten järjestelyt hoidetaan, on toivottavasti selvillä uusien luottamusmiesten aloittaessa.

Kampusten luottamusmiehet pitävät läheisiä yhteyksiä kampustensa henkilöstöpäälliköihin ja seuraavat tarkasti alueidensa tilanteen kehittymistä. Erityistä huomiota kiinnitetään jäsenten jaksamiseen työmäärän ollessa edelleen monin paikoin raskas. Myös luottamusmiehet tukevat ja edistävät työhyvinvointia ja sen kehittämistä.

Varaluottamusmiesten käytännön kokemusta pyritään lisäämään. Yhteisiä kokouksia työsuojelujaoston kanssa lisätään, ja yhteistyötä jatketaan työsuojeluvaltuutettujen ja muiden henkilöstön edustajien kanssa. Myös Unigrafian ja HYY-yhtymän luottamusmiehet pidetään ajan tasalla tapahtumista, samoin kuin muissa yhtiöissä työskentelevät HYHYn luottamusmiehet.

Palkkausjärjestelmän käytännön soveltamista seurataan ja epäkohtiin puututaan. Palkkausjärjestelmän oikean soveltamisen opastus- ja ohjaustyössä luottamusmiehet toimivat aktiivisesti.

Luottamusmiesten ja valiokuntalaisten yhteistyön aktivointi on tärkeää muutosten pyörteissä. Luottamusmiehet osallistuvat ammattialansa valiokuntien työskentelyyn. Valiokuntien puheenjohtajien, työsuojeluvaltuutettujen, luottamusmiesten ja hallituksen jäsenten yhteisestä koulutus-kehitys-yhteistyöstä huolehditaan.

Kehittämiseen ja toimintaedellytysten muutoksiin liittyvät tiedot välitetään myös liiton luottamusmiestoiminnan suunnittelun tarpeisiin.

Luottamusmiehet toimivat aktiivisina jäsenhankkijoina. Kampuskohtaisia jäsentilaisuuksia järjestetään edellisten vuosien tapaan. Etsitään uusia ja tehokkaampia muotoja luottamusmiesten yhteydenpidolle nykyisiin ja uusiin jäseniin. Jäsenhankintaan kehitetään uusia keinoja. Nuorisoa herätellään ja aktivoidaan tulemaan mukaan yhdistystoimintaan.

Luottamusmiespäivystys toimistolla jatkuu, ja päivystyksestä tiedotetaan toistuvasti. Tavoitteena on edelleen saada kaikille kampuksille luottamusmiehille rauhoitettu tila jäsenten tapaamiseen.