HYHYn luottamusmiesjaostoon kuuluvat kaikki yhdistyksen luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Jaosto kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen puheenjohtajana toimii toinen pääluottamusmies. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät valikon "yhteystiedot"-linkistä.

Toimintasuunnitelma 2019

Luottamusmiestoiminta on näkyvä ja kiinteä osa yhdistyksen perustoimintaa.

Luottamusmiesjaosto toimii luottamusmiesten yhdistäjänä. Jaosto jatkaa toimintaansa keskinäisen neuvonpidon ja tiedonvälityksen tehtävissä. Jaosto huolehtii luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten toiminnan tiedollisesta kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri yksiköiden ja ammattialojen kesken.

Uusi yhdistyksen luottamusmiesorganisaatio ja luottamusmiesten määrän väheneminen näkyvät toiminnassa vuonna 2019. Viime vuosista poiketen yliopistolla enää ei ole alueellisia luottamusmiehiä, vaan kaikki palvelevat kaikkia jäseniä yliopistolla. Unigrafian, Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluiden ja HYY-yhtymän luottamusmiehet pidetään ajan tasalla tapahtumista ja heidän kauttaan välittyy tieto myös yhtiöiden ajankohtaisista asioista.

Järjestökentässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös henkilöstön edustajien koulutukseen. Se miten järjestelyt hoidetaan, on toivottavasti selvillä uusien luottamusmiesten aloittaessa.

Yliopiston luottamusmiehet pitävät läheisiä yhteyksiä kampustensa henkilöstöpäälliköihin ja seuraavat tarkasti alueidensa tilanteen kehittymistä. Erityistä huomiota kiinnitetään jäsenten jaksamiseen työmäärän ollessa edelleen monin paikoin raskas. Luottamusmiehet tukevat ja edistävät työhyvinvointia ja sen kehittämistä.

Luottamusmiehille jaetaan oikeaa ja ajantasaista tietoa suunnitelmista ja muutoksista, sikäli kun työnantaja niistä tiedottaa. Yhteistoimintamenettelyyn kiinnitetään erityistä huomiota ja järjestetään tiedotustilaisuuksia aina tarvittaessa.

Varaluottamusmiesten käytännön kokemusta pyritään lisäämään. Yhteisiä kokouksia työsuojelujaoston kanssa lisätään, ja yhteistyötä jatketaan työsuojeluvaltuutettujen ja muiden järjestöjen henkilöstön edustajien kanssa.

Palkkausjärjestelmän käytännön soveltamista seurataan ja epäkohtiin puututaan. Palkkausjärjestelmän oikean soveltamisen opastus- ja ohjaustyössä luottamusmiehet
toimivat aktiivisesti.

Luottamusmiesten ja valiokuntalaisten yhteistyön aktivointi on tärkeää muutosten
pyörteissä. Luottamusmiehet osallistuvat ammattialansa valiokuntien työskentelyyn.
Valiokuntien puheenjohtajien, työsuojeluvaltuutettujen, luottamusmiesten ja
hallituksen jäsenten yhteisestä koulutus-kehitys-yhteistyöstä huolehditaan.

Kehittämiseen ja toimintaedellytysten muutoksiin liittyvät tiedot välitetään myös Ammattiliitto Pron luottamusmiestoiminnan suunnittelun tarpeisiin.

Luottamusmiehet toimivat aktiivisina jäsenhankkijoina. Kampuskohtaisia jäsentilaisuuksia järjestetään edellisten vuosien tapaan. Etsitään uusia ja tehokkaampia muotoja luottamusmiesten yhteydenpidolle nykyisiin ja uusiin jäseniin. Jäsenhankintaan kehitetään uusia keinoja. Nuorisoa herätellään ja aktivoidaan tulemaan mukaan yhdistystoimintaan.

Luottamusmiespäivystys jatkuu aikaisemman kahden viikoittaisen kerran sijasta kerran viikossa toimistolla keskiviikkoiltapäivisin. Tavoitteena on edelleen saada kaikille yliopiston kampuksille luottamusmiehille rauhoitettu tila tavata jäseniä.