HYHYn työsuojelujaoston jäseniä ovat kaikki hyhyläiset Helsingin yliopiston työsuojeluorganisaatioon valitut henkilöt. Helsingin yliopiston työsuojeluorganisaatio päivittyy 1.1.2018, ajantasainen organisaatio kokonaisuudessaan löytyy yliopiston intranetista Flammasta sekä HYHY-tiedotteesta alkuvuodesta 2018. Kaikki varsinaiset ja varatyösuojeluvaltuutetut ovat jäseniä omien kampustensa työsuojelutoimikunnissa muiden henkilöstön edustajien lisäksi.

Työsuojelujaosto 2018

Puheenjohtaja:
Valtonen, Timo, henkilöstöasiantuntija, työsuojeluvaltuutettu, keskustakampus

Varapuheenjohtaja:
Missonen, Leena, kirjastonhoitaja, työsuojeluvaltuutettu, Meilahden kampus

Jäsenet:

Työsuojeluvaltuutetut

 • Armassalo Lea, laboratoriomestari, Meilahden kampus
 • Dufva Miia, tutkimusmestari, Viikin kampus
 • Lemettinen Seija, laboratoriomestari, Kumpulan kampus
 • Missonen Leena, kirjastonhoitaja, Meilahden kampus
 • Tolvanen Jari, kirjastosihteeri, Keskustakampus
 • Valtonen Timo, koulutussuunnittelija/henkilöstöasiantuntija, Keskustakampus

Työsuojeluvaravaltuutetut

 • Ahjolinna Merica, henkilöstösihteeri, Keskustakampus
 • Eurajoki Lahja, tutkimusteknikko, Meilahden kampus
 • Hurme Juha, hallintosihteeri/suunnittelija, Keskustakampus
 • Koskimäki Pekka, tietotekniikka-asiantuntija, Viikin kampus
 • Lyytinen Lauri, kirjastosihteeri, Meilahden kampus
 • Nieminen Jukka, opintoneuvoja, Kumpulan kampus
 • Saarelainen Pirjo, tutkimusteknikko, Meilahden kampus
 • Salovaara Matti, tutkimusteknikko, Viikin kampus
 • Träff Anni, kirjastosihteeri, Meilahden kampus

Työsuojelutoimikuntien jäsenistä lisäksi

 • Hyytiäinen Elisa, keskustakampus
 • Pirhonen Taija, Viikin kampus

Toimintasuunnitelma 2018

Työsuojelujaoston jäseniä ovat kaikki yhdistyksen jäsenet, jotka on valittu Helsingin yliopiston työsuojeluorganisaatioon. Jäsenet toimivat yliopistolla työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluvaravaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä tai työsuojelutoimikuntien jäseninä. Työsuojelujaosto jatkaa viime vuosien tapaan toimintaperiaatteisiinsa kuuluvaa ennakoivan aktiivista toimintaa niin fyysisissä kuin henkisissäkin työsuojeluasioissa yhteistyössä HYHYn jäsenistön ja yliopiston työsuojelutoimijoiden kanssa. Työsuojelujaoston toiminnan yleisempänä tavoitteena onkin Työsuojelulaissa (22 §) määritelty yhteistoiminnan tavoite: ”... edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.” Yksityiskohtaisempia tavoitteita on kaksi, jotka ovat vuonna 2018 ennakoivan työhyvinvoinnin sekä hyvän ja turvallisen toimintaympäristön edistäminen. Lisäksi on valittu kolme toimenpidettä: työtilat, työhyvinvointi- ja työsuojelutilaisuudet sekä jäsentiedotus.

Työsuojelu ennakoivan työhyvinvoinnin edistäjänä

Yliopiston toimintarakenne muuttuu jälleen vuoden 2018 alusta lähtien, kun tiedekunnista tulee laitoksettomia. Samaan aikaan tila- ja kiinteistöpalvelut yhtiöitetään. Nämä ja mahdolliset muut muutokset vaikuttavat myös paitsi työsuojelutoimijoiden työhön niin – kuten aina muutokset työelämässä – myös koettuun työhyvinvointiin. Työturvallisuuslain (25 §) mukaan ”Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.” Lain hengen mukaisesti työsuojelutoimijat seuraavat työhyvinvoinnin kehittymistä ennakoivasti ja pyytävät esimerkiksi raportteja yliopistolta työajan käytöstä, erityisesti saldokertymistä. Lisäksi osallistutaan esimerkiksi Yliopistopalveluihin liittyen työtehtäviä koskeviin neuvotteluihin yhdessä esimiesten kanssa. Työturvallisuuslaissa (13 §) mainitaankin: ”Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.” Lisäksi työsuojelun vuosittaiseen toimintaan kuuluu myös olla mukana järjestämässä erilaisia työhyvinvointitapahtumia, kuten keväistä Hyvän työn iltapäivää.

Työsuojelu hyvän ja turvallisen työympäristön edistäjänä

Yliopistolla jatkettaneen tilasäästöjä. Tämä yhdistettynä edelleen yleistyviin monitoimitiloihin vaikuttaa monen HYHYn jäsenen arkiseen työn tekoon – välillä positiivisesti ja välillä negatiivisesti. Jotta kokemukset olisivat enemmän positiivisia, osallistuvat työsuojelutoimijat erilaisiin tilamuutoksia koskeviin tapaamisiin. Muutoksista huolimatta työsuojelutoiminta on myös paljolti edelleen lakiin perustuvaa valvontatoimintaa, kuten hyvän sisäilman laatua koskevaa toimintaa. Työturvallisuuslain (1 §) tarkoituksena onkin ”parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja”. Työsuojelutoimijat osallistuvat aktiivisesti esimerkiksi kampuksien työsuojelutoimikuntiin, joissa käydään välillä hyvin yksityiskohtaisestikin läpi ajankohtaisia työympäristöön liittyviä asioita.

Työsuojelujaostolla on kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2018:

• Seurataan ja pyritään vaikuttamaan yliopiston monitoimitilojen ja muiden työtilojen kehittymiseen.
• Järjestetään työhyvinvointi- ja työsuojelutilaisuuksia, kuten ”Työsuojelutempaus 2017”, yhteistyössä muiden yliopiston työsuojelutoimijoiden kanssa.
• Aktivoidutaan HYHYn jäsentiedotukseen liittyvissä työsuojeluasioissa.
• Analysoidaan työhyvinvointikyselyn tuloksia.

Työsuojelutoimintaa toteutetaan jäsenistön hyväksi; siksi HYHYn jäseniä kannustetaan olemaan aktiivisesti yhteydessä työsuojelutoimijoihin myös vuonna 2018.

 


Helsingin yliopiston työsuojelu Flammassa (vaatii kirjautumisen)