HYHYn työsuojelujaoston jäseniä ovat kaikki hyhyläiset Helsingin yliopiston työsuojeluorganisaatioon valitut henkilöt. Helsingin yliopiston ajantasainen työsuojeluorganisaatio kokonaisuudessaan löytyy yliopiston intranetista Flammasta. Kaikki varsinaiset ja varatyösuojeluvaltuutetut ovat jäseniä omien kampustensa työsuojelutoimikunnissa muiden henkilöstön edustajien lisäksi.

Työsuojelujaosto 2018

Puheenjohtaja:
Valtonen, Timo, henkilöstöasiantuntija, työsuojeluvaltuutettu, keskustakampus

Varapuheenjohtaja:
Missonen, Leena, kirjastonhoitaja, työsuojeluvaltuutettu, Meilahden kampus

Jäsenet:

Työsuojeluvaltuutetut

 • Armassalo Lea, laboratoriomestari, Meilahden kampus
 • Dufva Miia, tutkimusmestari, Viikin kampus
 • Lemettinen Seija, laboratoriomestari, Kumpulan kampus
 • Missonen Leena, kirjastonhoitaja, Meilahden kampus
 • Tolvanen Jari, kirjastosihteeri, Keskustakampus
 • Valtonen Timo, koulutussuunnittelija/henkilöstöasiantuntija, Keskustakampus

Työsuojeluvaravaltuutetut

 • Ahjolinna Merica, henkilöstösihteeri, Keskustakampus
 • Eurajoki Lahja, tutkimusteknikko, Meilahden kampus
 • Hurme Juha, hallintosihteeri/suunnittelija, Keskustakampus
 • Koskimäki Pekka, tietotekniikka-asiantuntija, Viikin kampus
 • Lyytinen Lauri, kirjastosihteeri, Meilahden kampus
 • Nieminen Jukka, opintoneuvoja, Kumpulan kampus
 • Saarelainen Pirjo, tutkimusteknikko, Meilahden kampus
 • Salovaara Matti, tutkimusteknikko, Viikin kampus
 • Träff Anni, kirjastosihteeri, Meilahden kampus

Työsuojelutoimikuntien jäsenistä lisäksi

 • Hyytiäinen Elisa, keskustakampus
 • Pirhonen Taija, Viikin kampus

Toimintasuunnitelma 2019

Työsuojelujaoston jäseniä ovat kaikki yhdistyksen jäsenet, jotka on valittu Helsingin yliopiston työsuojeluorganisaatioon. Jäsenet toimivat yliopistolla työsuojeluvaltuutettuina ja - varavaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä tai työsuojelutoimikuntien jäseninä. Työsuojelujaoston toiminta on ennakoivaa ja aktiivista niin fyysisissä kuin henkisissäkin työsuojeluasioissa yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön ja yliopiston työsuojelutoimijoiden kanssa.

Työsuojelujaoston toiminnan tavoitteena on työterveyshuoltolaissa määritelty yhteistoiminnan tavoite. Työsuojelujaoston toiminnan tavoitteena on myös lisätä työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan näkyvyyttä työpaikoilla. Muuttuvat työympäristöt ja työyhteisöt ovat usein alttiita työpahoinvoinnille. Muutostuki, varhaisen tuen malli ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy sekä tiedottaminen ovat tärkeitä välineitä ongelmien ratkomisessa. Näiden keinojen esille tuominen, tunnetuksi tekeminen sekä oikea soveltaminen liittyy työsuojelutoimijoiden tehtäväkenttään.

Yksityiskohtaisempia tavoitteita työsuojelujaostolla on vuonna 2019 kaksi, joista toinen liittyy etätyökäytänteisiin ja toinen häirinnän ehkäisemiseen.

Työsuojelu etätyön käytäntöjen turvaajana

Etätyön käytäntöjä ollaan uudistamassa yliopistolla. Yliopistolla etätyö määritellään seuraavasti: ”Etätyö tarkoittaa säännöllistä työskentelyä varsinaisen työpaikan ulkopuolella (muissa kuin työnantajan tiloissa), esimerkiksi työntekijän kotona. Etätyön tekeminen on mahdollista silloin, kun siitä on sovittu työnantajan (esimiehen) ja työntekijän välillä.” Työturvallisuuskeskus on pohtinut asiaa mobiilin työn näkökulmasta ”- - vaihtuviin toimintaympäristöihin liittyy fyysisen ergonomian ja henkisen kuormittumisen haasteita, joita työnantajan, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön tulee ymmärtää voidakseen kehittää niihin sopivia työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintatapoja. Matkustamisen vaatima aika, aikavyöhykkeiden yli työskentely ja sähköisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet voivat pidentää työpäivää ja asettavat haasteita työntekijälle huolehtia omasta palautumisestaan ja hyvinvoinnista.” Etätyökäytänteiden suunnittelutyössä ja toisaalta käytännön seurannassa työsuojelutoimijoilla on keskeinen rooli. Ratkaistavana asiana on esimerkiksi se, miten ergonomiaan tai vakuutuksiin liittyvät asiat ratkaistaan.

Työsuojelu häirintävapaan työympäristön edistäjänä

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemisen teemojen pohtiminen on ajankohtaista. Yliopiston ohjeistuksen mukaan ”yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella yliopiston esimiehellä ja opettajalla on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan näin tapahtuvan työ- tai opiskeluyhteisössään.” Työsuojeluhallinnon verkkosivujen mukaan ”häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu työpaikalla voi vaarantaa työntekijöiden terveyden. Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään saatuaan siitä tiedon.” Työsuojelutoimijat seuraavat tarkkaan ja vaikuttavat omissa tehtävissään siihen, että yliopistossa jokainen työntekijä ja opiskelija voi kokea työ- tai opiskeluympäristönsä turvalliseksi paikaksi.

Lisäksi työsuojelujaostolla on kolme konkreettisesta toimenpidettä vuodelle 2019:

1. Osallistutaan yliopiston tilaryhmien toimintaan sekä yleisemmin työtilojen kehittymiseen.
2. Järjestetään ”Työsuojelutempaus 2019” yhteistyössä yliopiston työsuojelutoimijoiden kanssa.
3. Osallistutaan jäsentilaisuuksiin esittelemällä työsuojelun merkitystä henkilöstölle.

Työsuojelutoimintaa tehdään jäsenistön hyväksi, siksi yhdistyksen jäseniä kannustetaan olemaan aktiivisesti yhteydessä työsuojelutoimijoihin eri kanavien kautta ja tilaisuuksien yhteydessä myös vuonna 2019.

 


Helsingin yliopiston työsuojelu Flammassa (vaatii kirjautumisen)