Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua kahdesti vuodessa pidettäviin sääntömääräisiin kokouksiin, joilla on ylin päätösvalta. Kutsu kokoukseen lähetetään sähköpostissa jäsenkirjeenä sekä paperisena ellei jäsenrekisterissä löydy toimivaa sähköpostiosoitetta. Tulossa olevista kokouksista kerrotaan myös HYHY-tiedotteilla. Sinulla on oikeus tehdä kokoukselle kirjallisia aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi (esitykset vähintään 30 päivää ennen kokousta).

Yhdistyksen vuosikokouksesta määrätään yhdistyksen säännöissä pykälissä 8-11:

8§ Hallinto

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Varsinaisia ovat:

a) kevätkokous, joka pidetään maalis - huhtikuussa
b) syyskokous, joka pidetään syys - joulukuussa

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 • hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta
 • tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta
 • toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
 • ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen ja
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta varten
 • käsitellään toimintasuunnitelma ja hyväksytään tulo- ja menoarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 • valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
 • valitaan pysyvät valiokunnat ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos kolmekymmentä (30) yhdistyksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viimeistään neljän viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous.

10§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on kirjallisesti lähetettävä jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11§ Täydentäviä määräyksiä

Jäsen, joka haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kevät- tai syyskokouksessa jättäköön siitä kirjallisen esitykset vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenellä, kullakin yksi ääni.

Valtakirjalla ei voi äänestää.

Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai laissa ole tiettyä päätöstä varten toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.