HELSINGIN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS HYHY -
Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY r.y.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. Nimi ja kotipaikka
 2. Tarkoitus ja toiminta
 3. Suhde poliittisiin puolueisiin
 4. Valiokunnat, jaostot ja työryhmät
 5. Jäseneksi liittyminen
 6. Jäsenen velvollisuudet
 7. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
 8. Hallinto
 9. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
 10. Kutsu yhdistyksen kokoukseen
 11. Täydentäviä määräyksiä
 12. Hallitus
 13. Nimen kirjoittaminen
 14. Hallituksen tehtävät
 15. Tili- ja toimintavuosi
 16. Sääntöjen muuttaminen
 17. Toiminnan lopettaminen

Hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.11.2012.

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimenä on Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY - Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yliopistojen ja tutkimusalan, erityisesti Helsingin yliopiston ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön ammattijärjestönä. Tehtävänä on valvoa työmarkkinoilla jäsenistön oikeudellisia, palkallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää ammattitiedon ja -taidon kartuttamista, yhteishenkeä ja hyvinvointia työssä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tekee esityksiä jäsentensä palkkauksen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi;
 • valvoo toimivaltansa rajoissa, että jäseniä koskevia palkka-, virka- ja työehtosopimuksia, työsuojelu- ym. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan;
 • jakaa tietoja ja neuvoja jäsenille sekä harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja sen kattojärjestönä olevan liiton tunnetuksitekemiseksi;
 • ylläpitää yhteyttä muihin yliopistojen ja korkeakoulujen piirissä toimiviin ammattijärjestöihin;
 • harjoittaa jäsenistön neuvontaa, tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
 • asettaa edustajiaan ja asiantuntijoita valmistelu- ja päätöksentekoelimiin ja ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

Toimintaansa varten yhdistys voi hankkia varoja keräämällä jäseniltä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia ja juhlia sekä vastaanottamalla lahjoituksia. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ SUHDE POLIITTISIIN PUOLUEISIIN

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4§ VALIOKUNNAT, JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT

Yhdistyksen kokous voi asettaa valiokuntia ja hallitus jaostoja. Valiokuntien ja jaostojen tehtävänä on valmistella ja esittää niiden toimialaan kuuluvia asioita hallitukselle.

Valiokunnat valitaan varsinaisessa syyskokouksessa. Kokous päättää valiokuntien ja niiden jäsenten lukumäärän ja toimialan. Hallituksella on kuitenkin oikeus täydentää valiokuntia enintään kahdella jäsenellä. Valiokuntien tehtävistä ja muista valiokuntia koskevista asioista voidaan antaa määräyksiä yhdistyksen kokouksen hyväksymällä valiokuntaohjesäännöllä.

Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä asioiden selvittämistä ja valmistelua varten.

5§ JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä yliopistoissa ja tutkimusalalla, erityisesti Helsingin yliopistossa ja sen yhteydessä toimivat henkilöt.

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä hallituksen päätöksiä. Hallitus päättää jäseneksi ottamisesta.

Mikäli yhdistyksen hallitus ei hyväksy henkilön jäsenanomusta, voi hakija vedota yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta.

6§ JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Jäsenen tulee:

 • suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu hallituksen määräämänä ajankohtana;
 • antaa yhdistykselle jäsenluetteloa varten tarpeelliset henkilötiedot itsestään sekä luottamuksellisina pidettävät sellaiset tiedot palkkaeduistaan ja niistä työehdoistaan, joita yhdistys pitää tarpeellisina 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • ja muutoinkin tukea yhdistyksen hallitusta jäsenmäärän lisäämisessä sekä toiminnan ja tarkoitusperien tunnetuksi tekemisessä.

7§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua yhdistyksestä menettää hän kaikki jäsenoikeutensa siinä. Samoin hän vapautuu velvollisuuksista, joihin hän liittyessään on sitoutunut, paitsi mitä tulee jo maksettavaksi erääntyneisiin jäsenmaksuihin, jotka on suoritettava eroamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos häneltä on kuudelta perättäiseltä kuukaudelta yhdistyksen jäsenmaksu maksamatta.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä, mikäli hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Työttömyys, eläkkeelle siirtyminen tai muu hallituksen hyväksymä syy ei johda jäsenyyden menettämiseen.

Erotettu jäsen voi vedota erottamisestaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon. Erottamispäätös astuu voimaan heti valitusajan päätyttyä tai kun yhdistyksen kokous on vahvistanut päätöksen.

8§ HALLINTO

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Varsinaisia ovat:

a) kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa
b) syyskokous, joka pidetään syys - joulukuussa

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 • hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta
 • tilikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot edellisen vuoden tileistä, talouden hoidosta ja hallinnosta
 • toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
 • ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen ja
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta varten
 • käsitellään toimintasuunnitelma ja hyväksytään tulo- ja menoarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 • valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt
 • valitaan pysyvät valiokunnat ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos kolmekymmentä (30) yhdistyksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viimeistään neljän viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous.

10§ KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11§ TÄYDENTÄVIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Jäsen, joka haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kevät- tai syyskokouksessa jättäköön siitä kirjallisen esitykset vähintään 30 päivää ennen kokousta. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenellä, kullakin yksi ääni.

Valtakirjalla ei voi äänestää.

Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai laissa ole tiettyä päätöstä varten toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

12§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuina kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen jäsenistä kuusi (6) on vuosittain erovuorossa.

Yhdistyksen kokous valitsee kesken toimikautta eronneen hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti heiltä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa ratkaisee arpa.

Ellei pääluottamusmies ole yhdistyksen hallituksen jäsen, hänelle on ilmoitettava hallituksen kaikista kokouksista ja hänellä on niissä läsnäolo- ja puheoikeus.

13§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin ja kaksi seuraavista yhdessä: varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja hallituksen tähän tehtävään määräämä hallituksen jäsen.

14§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
 • hoitaa yhdistyksen asioita, kantaa ja vastata sen puolesta; valita sihteeri, taloudenhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt;
 • asettaa tarpeelliset työryhmät ja jaostot;
 • päättää jäsenmaksun kantotavasta ja -ajasta ja huolehtia rahavarojen hoidosta sekä huolehtia siitä, että niistä pidetään kirjaa ja että tilinpäätös tehdään;
 • hyväksyä jäsenhakemukset ja pitää jäsenluetteloa; kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niihin asiat ja laatia esitys vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioehdotus;
 • seurata jäseniä koskevien virka-, työ-, ammatti- ja palkka-asioiden kehittymistä ja alalla olevien virka- ja työehtosopimusten noudattamista sekä epäkohtien ilmetessä avustaa jäseniään niiden poistamiseksi;
 • vastata siitä, että yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan asianmukaisesti;
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen palveluksessa olevat henkilöt sekä huolehtia muista yhdistystä koskevista asioista.

15§ TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto ja vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta antaa kirjallinen kertomus yhdistyksen tarkastuksesta sekä lausunto vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä sekä viimeksimainitussa tapauksessa erikseen tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä. Toiminnantarkastaja antaa kirjallisen toiminnantarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

16§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja muutosta on kannattanut vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista.

17§ TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että kokouskutsussa mainittua purkamisesitystä on kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa läsnäolleista äänioikeutetuista kahdessa, vähintään kahden (2) viikon välein pidetyssä kokouksessa. Jos yhdistys lakkautetaan tai purkautuu, on yhdistyksen varat annettava näiden sääntöjen 2§ mukaiseen tarkoitukseen.

Juhlavuoden rahaston ohjesääntö | Valiokuntaohjesääntö

pagebrake oma

Yli 90 vuotta toimintaa jäsenistön hyväksi - Helsingin yliopiston opettaja ja virkamiesyhdistyksen sääntöehdotus hyväksyttiin 27.11.1919. Yhdistys aloitti toimintansa. Nimi Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys - Personalföreningen vid Helsingfors Universitet HYHY ry otettiin käyttöön 25.5.1972.