| Ställningstagande 10.12.2015 | Statement 10 Dec 2015
HYY ja Helsingin yliopiston työntekijä- järjestöt: Helsingin yliopiston tiedeyhteisöä ei saa tuhota äkkileikkauksilla
Suomen hallitus on leikkaamassa Helsingin yliopiston rahoituksesta ennennäkemättömästi satoja miljoonia euroja seuraavan neljän vuoden aikana. Kaikkia yliopistoja koskevien indeksijäädytysten ja suorien rahoitusleikkausten lisäksi Helsingin yliopiston vuotuisesta rahoituksesta poistetaan lähes 30 miljoonaa lakkauttamalla niin sanottu apteekkikompensaatio. Suuret ja yllättävät leikkaukset kohdistuvat yliopistoyhteisöömme ilman minkäänlaista siirtymäaikaa tai tukea. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja yliopiston työntekijäjärjestöt vetoavat hallitukseen, että se ottaisi vakavasti myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan jakaman huolen harkitsemattomien ja kohtuuttomien leikkauksen vaikutuksesta yliopistoomme...

Hallitus ja opetus- ja kulttuuriministeri ovat perustelleet leikkauksia uudistamisella ja toiminnan "tehostamisella". Helsingin yliopiston henkilökunnasta noin 60 % on opetus- ja tutkimustehtävissä – muussa toiminnassa työskenteleviä ihmisiä kohdellaan leikkauspuheessa rönsyinä, joita tulee karsia. Toimiva hallinto ja tukipalvelut laboratorioista ja kirjastoista IT-tukeen ja vahtimestareihin ovat kuitenkin tieteen tekemisen ja opetuksen edellytyksiä.

Jos toimiva hallinto erotetaan opetuksesta ja tutkimuksesta, murretaan samalla tiedeyhteisön siteet. Kirjastoissa, laboratorioissa, opetushallinnossa ja monessa muussa tukitehtävässä työskentelevät ihmiset pitävät huolen siitä, että tutkijat ja opiskelijat saavat parhaan ammattitaitoisen tuen silloin kun he sitä tarvitsevat.
Helsingin yliopisto on ollut sekä poliittisen ohjauksen asettamilla kriteereillä – vuoden 2009 yliopistouudistus ja vuonna 2013 käyttöön otettu yliopistojen rahoitusmalli – että kansainvälisen tiedeyhteisön keskinäisen tunnustuksen perusteella Suomen menestynein yliopisto. Onnistuminen on vain ja ainoastaan sen tulosta, että tiedeyhteisö on saanut toimia yhdessä ja jokainen yliopistolainen sitoutua työhönsä. Nyt hallitus on rankaisemassa Helsingin yliopistoa sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Korkeakoulupolitiikan tulisi olla ennakoitavaa ja luotettavaa eikä ailahtelevien poliittisten intohimojen armoilla. Jos yliopistojen toimintaa halutaan supistaa, koko yhteiskunnan etu olisi tehdä se edes harkiten. Eduskunnan perustuslakivaliokunta pitää lausunnossaan 3.12.2015 (PeVL 14/2015 vp) perusteltuna, että apteekkikompensaatiosta luovuttaisiin asteittain, jotta Helsingin yliopistolla on aikaa ja resursseja ehkäistä merkittävimmät vahingot. Valiokunta huomauttaa niin ikään, ettei hallitus ole arvioinut, miten leikkaukset vaikuttavat yliopistojen perustehtäviin, opetukseen ja tutkimukseen. Päinvastoin hallitus on osoittanut toistuvasti tietämättömyytensä ja piittaamattomuutensa yliopistoissa tehtävää tutkimus- ja opetustyötä kohtaan.
Hallituksen on nyt osoitettava, että se arvostaa peräänkuuluttamiaan tuloksentekijöitä, ja tarjottava Helsingin yliopistolle tukipakettia tuleville vuosille, jotta se voi selvitä leikkauksista. Eduskunnan sivistysvaliokunta on päättänyt 9.12.2015, että apteekkikompensaatio poistetaan heti, vastoin perustuslakivaliokunnan suositusta porrastaa lakimuutoksen voimaantulo. Sivistysvaliokunta edellyttää myös, että hallitus ja opetusministeriö korvaavat tulomenetykset Helsingin yliopistolle. Se on myös yliopiston työntekijöiden ja ylioppilaskunnan vähimmäisvaatimus.
Apteekkikompensaatio on ollut yliopistolaissa turvattu, pysyvä ja merkittävä osa Helsingin yliopiston rahoitusta, ja sen määrä vastaa yhden suuren tiedekunnan vuosibudjettia. Vielä vuonna 2010 Suomen hallitus on yliopistolakiin muutoksia esittäessään katsonut apteekkikompensaation kuuluvan Helsingin yliopiston itsehallinnon ja perusrahoituksen piiriin. Yhtä pitkäjänteistä harkintaa soisi myös nykyisen hallituksen ja eduskunnan käyttävän.
Menetettävänä Helsingin yliopistolla on paljon muutakin kuin rahaa. Leikkaukset ajavat irtisanomisten lisäksi yliopistosta pois ihmiset, jotka voisivat ajatella, kyseenalaistaa sekä luoda uutta – eli nykyhallituksen kielellä innovoida ja olla maailman huipulla.

Kaija Berg, puheenjohtaja JHL, Helsingin yliopiston ammattiosasto 645
Jaana Hallamaa, professori, puheenjohtaja, Professoriliitto-Professorsförbundet r.y., Helsingin yliopiston osasto
Elisa Hyytiäinen, puheenjohtaja, Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry
Tapani Kaakkuriniemi, puheenjohtaja, Helsingin yliopiston tieteentekijät ry
Mari Lehtoruusu, puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Anne Nevgi, puheenjohtaja, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys ry
Inkeri Ruokonen, puheenjohtaja, Helsingin yliopiston lehtorit ry
***
HUS och arbetstagarorganisationerna vid Helsingfors universitet: Vetenskapssamfundet vid Helsingfors universitet får inte raseras av häftiga nedskärningar (se nedan)
HYY and the employee organisations of the University of Helsinki: The scientific community of the University of Helsinki must not be destroyed with sudden cuts (see below)Vetenskapssamfundet vid Helsingfors universitet får inte raseras av häftiga nedskärningar

Regeringen tänker göra kolossala nedskärningar i finansieringen till Helsingfors universitet, sammanlagt hundratals miljoner euro under de följande fyra åren. Förutom indexfrysningar och direkta nedskärningar, vilka berör alla universitet, vill man ytterligare skära bort närmare 30 miljoner av Helsingfors universitets årliga intäkter genom att slopa den så kallade apotekskompensationen.
Dessa stora och överraskande nedskärningar drabbar vårt universitet utan någon som helst övergångstid eller stöd. Studentkåren vid Helsingfors universitet och arbetstagarorganisationerna vid universitetet vädjar till regeringen att ta farhågorna om vad de oövervägda och oskäliga nedskärningarna kan innebära för vårt universitet på allvar – farhågor som också delas av riksdagens grundlagsutskott.
Regeringen och undervisnings- och kulturministeriet motiverar nedskärningarna med att verksamheten ska reformeras och "effektiveras". Av personalen vid Helsingfors universitet arbetar cirka 60 procent med undervisning och forskning – i nedskärningsjargongen behandlas de som arbetar med andra uppgifter som något onödigt som måste gallras bort. Men en fungerande förvaltning och fungerande stödtjänster, från laboratorier och bibliotek till IT-tjänster och vaktmästare, är dock förutsättningar för vetenskapligt arbete och undervisning.
Om den fungerande förvaltningen avskiljs från undervisning och forskning bryts samtidigt banden till vetenskapssamfundet. De som arbetar på bibliotek, laboratorier, i undervisningsadministration och inom många andra stödfunktioner ser till att forskarna och studenterna får bästa möjliga professionella stöd då det behöver det.
Helsingfors universitet har varit Finlands mest framgångsrika universitet, mätt både enligt kriterier som ställts upp på politiskt håll – universitetsreformen från 2009 och den nya finansieringsmodellen för universiteten som togs i bruk 2013 – och enligt bedömningar som gjorts inom det internationella vetenskapssamfundet. Framgången är enbart resultat av att alla i vetenskapssamfundet har fått verka tillsammans och alla på universitetet har fått vara engagerade i sitt arbete. Nu vill regeringen bestraffa Helsingfors universitet för att det har uppnått målen som man har ställt upp för det.
Högskolepolitiken borde vara förutsägbar och trovärdig och inte beroende av nyckfulla politiska passioner. Om man vill skära ned på universitetens verksamhet skulle det gagna hela samhället om man ens gjorde det med eftertanke. Riksdagens grundlagsutskott anser också i sitt utlåtande från 3.12.2015 (GrUU 14/2015 rd) att det vore motiverat att apotekskompensationen fasas ut stegvis, så att Helsingfors universitet skulle ha tid och resurser att försöka förhindra de största skadorna. Utskottet påpekar också att regeringen inte har utvärderat hur nedskärningarna kommer att påverka universitetets grundläggande uppgifter, undervisningen och forskningen. Regeringen har tvärtom upprepade gånger visat att den inte har kunskap om, och inte heller bryr sig om, det forsknings- och undervisningsarbete som görs på universitetet.
Regeringen har efterlyst sådana som kan göra resultat, nu måste den också visa att den sätter värde på sådana resultatskapare och erbjuda Helsingfors universitet ett stödpaket, så att universitetet kan klara av nedskärningarna. Riksdagens kulturutskott beslöt 9.12.2015 att apotekskompensationen ska slopas genast, trots grundlagsutskottets förslag om att lagförändringen skulle träda i kraft stegvis. Kulturutskottet förutsätter dock att regeringen och undervisningsministeriet ersätter universitetets inkomstbortfall. Detta är också de universitetsanställdas och studentkårens minimikrav.
År 2010, då regeringen föreslog en ändring av universitetslagen, ansåg den att apotekskompensationen ingår i Helsingfors universitets självstyrelse och är en del av dess basfinansiering. Önskvärt vore att den nuvarande regeringen och riksdagen skulle göra lika långsiktiga överväganden.
Helsingfors universitet har mycket att förlora, inte bara pengar. Nedskärningarna riskerar inte bara att leda till uppsägningar, utan också till att människor som kan tänka, ifrågasätta och skapa nytt drivs bort – för att uttrycka det på den nuvarande regeringens språk: människor som kan vara innovativa och bäst i världen.

Kaija Berg, ordförande JHL, Helsingin yliopiston ammattiosasto 645
Jaana Hallamaa, professor, ordförande, Professoriliitto-Professorsförbundet r.y., Helsingin yliopiston osasto
Elisa Hyytiäinen, ordförande, Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY ry
Tapani Kaakkuriniemi, ordförande, Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry
Mari Lehtoruusu, ordförande, Studentkåren vid Helsingfors universitet ry
Anne Nevgi, ordförande, Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry
Inkeri Ruokonen, ordförande, Helsingfors universitets lektorer rf
***
Scientific community of the University of Helsinki must not be destroyed with sudden cuts
Over the next four years, the Finnish Government will impose unprecedented cuts of hundreds of millions of euros to the funding of the University of Helsinki. In addition to index freezes and direct funding cuts that concern all the universities, nearly 30 million is cut from the annual funding of the University of Helsinki by discontinuing the so-called pharmacy compensation.
These surprising major cuts are targeted at our academic community without any transition period or support. The Student Union of the University of Helsinki and the University's employee organisations appeal the Government to take seriously our concern for the impact of unconsidered and unreasonable cuts on our university. This concern is also shared by the Parliament's Constitutional Law Committee.
The Government and the Minister of Education and Culture have justified cuts by the reforming and "streamlining" of operations. Approximately 60% of the staff of the University of Helsinki work in teaching and research positions – when discussing the cuts, persons who work in other positions are treated as branches that should be eliminated. However, effective administration and support services ranging from laboratories and libraries to IT support and caretakers are prerequisites for scientific research and teaching.
If effective administration is separated from teaching and research, the ties of the academic community are broken at the same time. Persons who work in the library, laboratories, educational administration and many other support positions make sure that researchers and students receive the best possible professional assistance when they need it.
The University of Helsinki has been the most successful university in Finland based on the mutual recognition of the international scientific community and the criteria set by political steering – the university reform in 2009 and the university funding model introduced in 2013. This success is solely based on the fact that the academic community has been able to work together and each member of the academic community has been able to commit to their work. Now the Government is punishing the University of Helsinki for achieving the set objectives.
Higher education policy should be predictable and reliable instead of being at the mercy of erratic political passions. If the Government wishes to reduce the operations of the universities, it is in the interests of the entire society to carry this out deliberately. In its statement on 3 Dec 2015 (PeVL 14/2015 vp), the Parliament's Constitutional Law Committee also considers that the pharmacy compensation should be gradually discontinued in order for the University of Helsinki to have the time and resources to prevent the most serious damage. The Committee also points out that the Government has not assessed how the cuts will affect teaching and research, the basic responsibilities of the universities. On the contrary, the Government has repeatedly shown their ignorance and disregard towards research and teaching carried out in universities.
The Government must now show that it values the profit-makers which it has demanded and offer a bailout package to the University of Helsinki in order for it to survive the cuts. The Government must now show that it values the profit-makers which it has demanded and offer a bailout package to the University of Helsinki in order for it to survive the cuts. The Education and Culture Committee decided 9 Dec 2015 that the pharmacy compensation is to be removed, which runs against the Constitutional Law Committee recommendation that the law be changed gradually. The Education and Culture Committee also states also that the Government and the Ministry of Education compensate the cut to the University of Helsinki. This is the least of also the Student Union's and the employee organisations' demands.
Still in the year of 2010, the Finnish Government proposed amendments to the Universities Act and considered that the pharmacy compensation belongs to the sphere of autonomy and basic funding of the University of Helsinki. The same kind of judgment we hope the current Government and Parliament would use now.
The University of Helsinki has much more to lose than just money. In addition to redundancies, the cuts threaten to drive away the people who can think, question and create something new – in the language of the current Government; the persons who can innovate and be at the top of the world.

Kaija Berg, Chairperson, JHL, Helsingin yliopiston ammattiosasto 645
Jaana Hallamaa, Professor, Chairperson, Finnish Union of University Professors, Department of the University of Helsinki
Elisa Hyytiäinen, Chairperson, Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY
Tapani Kaakkuriniemi, Chairperson, the Helsinki University Researchers' and Teachers' Association
Mari Lehtoruusu, Chairperson, Student Union of the University of Helsinki
Anne Nevgi, Chairperson, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry
Inkeri Ruokonen, Chairperson, University of Helsinki's Lecturers' Association

***